boog
auto
Komt d'r in,
dan kuj d'r oetkiek'n
Voor een kort ritje belt u : 06 - 10 82 05 79.
U krijgt een coördinator aan de lijn,
die u kunnen informeren
over de mogelijkheden van
een ritje met de electrocar.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag)
van 8.30 uur - 17.30 uur

Ritjes op zon- en feestdagen s.v.p. reserveren
minimaal 24 uur van te voren.


Voor informatie en reservering voor een rit (buiten Eibergen)
met ECE PLUS belt u 06 - 27400962
Reservering liefst 3 dagen van te voren

Beleidsplan

Inleiding

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaamheid is het doel, waarnaar we streven voor nu en in de toekomst.                      Het regeringsbeleid is hier zoveel mogelijk op gericht. Dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan, want dan moeten er ook de middelen zijn om dit kunnen. Als zelfstandig auto rijden, fietsen en zelfs lopen moeizaam gaat, kan een kleine afstand al voor een probleem zorgen. Als ouderen en/of mensen met een beperking aangewezen zijn op de hulp van anderen , voelen ze zich aan snel bezwaard en mantelzorgers worden veelal extra belast. Voor kortere ritjes, naar de fysio, een boodschapje doen, naar de vereniging gaan enz. binnen het dorp biedt een flexibele en laagdrempelig vervoersdienst een oplossing. De electrocar biedt deze oplossing.

De electrocar rijdt dagelijks (ook ’s zondags )van 8.30 uur – 17.30 uur en volledig bemand worden door chauffeurs m/v, die op basis van vrijwilligheid deze doelgroep van A – B vervoert en mensen  ondersteunt en de helpende hand biedt.

Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris en op 30 oktober 2019 ondertekend door de 3 bestuursleden tw. de voorzitter – secretaris en de penningmeester.

Artikel 2
De stichting heeft ten doel het verzorgen van een flexibele vervoersdienst voor: - ouderen, die niet meer in staat zijn zelfstandig te reizen; - inwoners van Eibergen, die tijdelijk niet mobiel zijn of een lichamelijk beperking hebben, waardoor reizen bemoeilijkt wordt; - mensen met een verstandelijke beperking, die moeilijk alleen kunnen reizen; bestemd voor inwoners van het dorp Eibergen.

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies van overheidsinstanties en (particuliere) instanties en donaties;
  2. inkomen uit het haar toekomende vermogen;
  3. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. opbrengsten van georganiseerde activiteiten;
  5. alle andere verkrijgingen en baten.


De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting ECE tracht haar doel te bereiken door:
a. het aangaan van een samenwerkingsverbanden met vrijwilligers;
b. het werven van bekendheid door middel van website en social media en persberichten plaatsen in de plaatselijke en regionale dagbladen en de regionale radio omroep.


Financieel beleid
Om dit project financieel te kunnen realiseren hebben wij van diversen fondsen, gemeente Berkelland, de Provincie en donaties van bedrijven en particulieren geld ontvangen. Voldoende voor aanschaf van het vervoermiddel en benodigde opstart kosten. De Stichting Electro Car Eibergen zal ook in de toekomst financieel afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies). Ook zal een deel van de kosten opgebracht worden door de gebruikers van deze electrocar. We gaan in het jaar 2020 beginnen met betaling d.m.v. muntjes a € 2,00 tot € 2,50 voor een retourritje. Daarnaast zullen we door middel van reclame uitingen op onze website alsmede op de electrocar, gelden zien binnen te krijgen om de kosten te kunnen dekken. Daarnaast zullen we actief deelnemen aan acties, zoals Hart van de Achterhoek (Rabobank) – Oranje- Kerstmarkt om donateurs te werven.

Het boekjaar van de Stichting ECE loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de Stichting Electro Car Eibergen.

Het beloningsbeleid:
Stichting Electro Car heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en chauffeurs doen hun werk geheel onbezoldigd. Het bestuur kan alleen onkosten vergoeding ontvangen, mits deze in verhouding staan met de gemaakte kosten.

Het bestuursbeleid
Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen.
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
Geen van onze bestuursleden hebben een vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het Vrijwilligersbeleid
De vrijwilligers zijn het fundament van de stichting
Alle medewerkers binnen de stichting zijn op basis van vrijwilligheid. Zo ook de bestuursleden, pr en coördinatoren enz.
De vrijwilligers zullen bij toerbeurt vervoersdiensten verrichten van ’s morgens 8.30 tot ’s avonds 17.30 uur.
Naast dat de vrijwillige chauffeur moeten beschikken over een geldig rijbewijs, krijgen zij cursussen aangeboden om kennis op te doen, die noodzakelijk is om deze groep, veelal kwetsbare mensen, zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden. O.a. omgaan met dementie of omgaan met mensen met een beperking.